سوزن نمونه برداری از تخمک

Introduction

عمل نمونه‌برداری از تخمک یا پانکچر، روشی است که عموماً در آی وی اف(IVF) انجام می‌شود. طی آن، با استفاده از داروهایی تخمدان را تحریک می‌نمایند و سپس با استفاده از سوزن مخصوص و همچنین دستگاه سونوگرافی تخمک‌ها را از بدن زن خارج نموده و در محیط آزمایشگاهی نگه‌داری می‌کنند. این عمل عموماً  با بیهوشی کوتاه مدت توسط سوزن نمونه‌برداری از تخمک و یا نیدل پانکچر انجام می‌شود.