پد آهنربایی

Introduction

پد آهنربایی به عنوان نگهدارنده ابزار آلات فلزی اتاق عمل حین جراحی است.این پد کمک شایانی می‌کند تا ابزار در عین اینکه به سهولت در نزدیکی موضع عمل در دسترس پزشک قرار بگیرند و بتوان از فروافتادن آن و آسیب فیزیکی آنها جلوگیری نمود.