سوزن نمونه گیری مغز استخوان جمشیدی

Introduction

سوزن نمونه گیری مغز استخوان جمشیدی، این سوزن که به افتخار مخترع ایرانی آن (پروفسور جمشیدی) به نام سوزن جمشیدی شناخته می‌شود؛ تجهیزی پزشکی است که در نمونه‌برداری از بافت ‌و آسپیراسیون مغز استخوان برای آزمایش‌های پاتولوژی و سیتولوژی کاربرد دارد.