قلاب IUD

Introduction

قلاب IUD یک بار مصرف ،با دارا بودن دو برش (Notch)  در انتهای خود جهت خارج کردن IUD از رحم بیمار استفاده میشود