ست کاتتر انتقال جنین

Introduction

ست کتتر انتقال جنین جهت انتقال جنین به داخل رحم مورد استفاده قرار می‌گیرد و از دو کتتر راهنما و کتتر انتقال تشکیل شده است.