ست کاتتر انتقال جنین

Introduction

در درمان ناباروری به روش IVF انتقال جنین به داخل رحم توسط تجهیز ویژه‌ای تحت عنوان کاتتر انتقال جنین صورت می‌گیرد.‌ این تجهیز از دو کاتتر راهنما (Guiding) و انتقال (Transfer) تشکیل شده است.