هیسترومتر

Introduction

با توجه به تفاوت‌های آناتومیکال در افراد مختلف، در بسیاری از موارد پزشکان زنان نیاز به اندازه‌گیری عمق رحم دارند. کاتتر هیسترومتر ابزاری برای اندازه‌گیری عمق رحم است. گرچه در سال‌های قبل نمونه‌های دائم مصرف رایج بودند، اما با ارتقای سطح بهداشت و جهت جلوگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار، هم اکنون هیسترومتر یکبارمصرف بیشترین تقاضا را به خود اختصاص است.