گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) چیست؟

hcg-levels

گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) هورمون بارداری نامیده می شود، در دوران بارداری، سلول های موجود در جفت در حال رشد، هورمون HCG را تولید می کنند.

به طور معمول، سطح HCG، هر 72 ساعت دو برابر می شود. این سطح در 8 هفته اول بارداری به اوج خود می رسد و سپس در ادامه بارداری کاهش می یابد و ثابت می ماند.

هورمون HCG در واحد بین المللی، میلیون هورمون HCG در هر میلی لیتر خون (mIU /ml) اندازه گیری می شود.

سطح HCG کمتر از mIU /mL 5 نشان دهنده بارداری منفی و سطح بالاتر از mIU /ml 25 بارداری مثبت در نظر گرفته می شود.

دو نوع رایج آزمایشHCG وجود دارد: آزمایش کیفی HCG ، که فقط وجود یا عدم وجود هورمون را تشخیص می دهد و به تست بتا معروف است و دیگری آزمایش کمی یا تیتر بتا که مقدار HCG موجود در خون را اندازه گیری می کند.

هدف از تزریق این هورمون ، ایجاد چندین تخمک بالغ  است که حداقل یک سلول تخمک، منجر به نتیجه موفقیت آمیز بارداری شود.

در واقع، بدن به هنگام وقوع بارداری، مقادیر مناسبی هورمون HCG تولید می‌کند .

دوز بالای هورمون HCGجهت القای تخمک‌گذاری و تخمک کشی به بدن تزریق می شود